ABONNEMENTSAFTALE

§ 1. PARTERNE

§ 1.1. Parterne i denne aftale om abonnement på online system er virksomhederne
Som udbyder online tjeneste/system, herefter refereret til som "Webi.io" (Webi.io v/Markus Kelle Hansen, CVR nr. 33805802, Cumberlandsgade 1, st. th. 2300 København S, Danmark)
Som bruger af tjenesten/systemet, herefter refereret til som “Kunden”

§ 2. SYSTEMET

§ 2.1. Webi.io udbyder i dag en online tjeneste / service (herefter refereret til som “Systemet”) offentligt på websitet https://proxs.io. Her kan alle som indgår en aftale med Webi.io oprette en konto og mod en løbende månedlig betaling og opnå adgang til systemet og det’s features. Systemet beskrives bedst som en Web Intelligence platform, som bruges af Webi.io’s Kunder til at opsamle data om deres kunder (herefter refereret til som “Slutkunder”). Fx kan systemet benyttes til at opsamle data om slutkunder på en webshop. Dette sker bla. via online formularer der genereres via systemet, men som så indlejres direkte på Kunderne egne hjemmesider. Endvidere kan data opsamles via et web tracking SDK som Webi.io selv har udviklet til formålet, der gør det muligt for Kunder let at opsamle data om slutkunders adfærd på Kundens egne hjemmesider. Ydermere kan data opsamles via webhooks eller API integrationer fra Apps, online betalingssystemer eller andre online tjenester og systemer. Systemet understøtter i stigende grad også opsamling af data via Social Medie og andre platforme og API’er. Systemet sammenfletter al slutbruger data løbende i brugerprofiler, som beskriver de enkelte slutbrugers karakteristika og adfærd. Den opsamlet data kan via systemet eller integreret tredjeparts systemer i stigende grad aktiveres og bruges til mange ting, fx til support eller markedsføring over for slutkunder. Systemet udbygges løbendende med nye features og moduler, som giver endnu flere data opsamling muligheder, samt endnu flere muligheder for brug og aktivering af data’en.
§ 2.2. Udbyderen Webi.io sørger for løbende vedligehold og opdateringer af Systemet. Det er webi.io’s politik, at al systemudvikling sker med udgangspunkt i konstaterede behov og tekniske muligheder, i en tæt dialog med Kunderne.
§ 2.3. Systemet er optimeret til Google Chrome. En forudsætning for optimal anvendelse af Systemet er tilgang via den seneste version af browseren Google Chrome. Dog opereres med en forsinkelse i ibrugtagningen af nye versioner af browseren på 6 måneder fra lanceringen.
§ 2.4. Udbyderen Webi.io vil løbende besvare spørgsmål vedr. systemet via hello(at)webi.io
§ 2.5. Det bemærkes at dele af Systemet i dag fortsat er i udvikling (beta), men løbende bliver gjort tilgængelig i optimeret og forbedret versioner. Kunden er blevet gjort opmærksom på dette og accepterer at moduler i beta versioner ikke er færdigudviklet og derfor ikke kan forventes at fungere som sådanne.

§ 3. AFTALEN & BRUGSRET

§ 3.1. Aftalen indgås ved Kundens ibrugtagning af platformen. Hermed bekræftes at begge parter accepterer dokuments beskrevne abonnementsbetingelser.
§ 3.2. Via denne abonnementsaftale erhverver Kunden, under de beskrevne betingelser, sig ret til at benytte Systemet beskrevet i §2.1
§ 3.3. Nærværende abonnementsaftale udgør det eneste gældende kontraktgrundlag mellem parterne vedrørende Systemet og træder i stedet for enhver tidligere skriftlig eller mundtlig aftale og/eller kommunikation der måtte have været mellem parterne. 3.2. Aftalen beskriver abonnementsbetingelser for brug af Systemet der udbydes af Webi.io, som gør sig gældende i forholdet mellem Webi.io og Kunden. Gennem Abonnementsaftalen giver Webi.io Kunden en ikke-eksklusiv ret til at anvende Systemet under de i denne aftale angivne begrænsninger og betingelser. Systemet leveres som "Software as a Service" (SaaS), hvor Kunden ikke køber en kopi af Systemet på et fysisk medie eller lignende, men alene køber et abonnement til at bruge Systemet, sådan som de er gjort tilgængelige online. I første omgang via websitet https://proxs.io, senere via https://webi.io, samt evt andre domæner. Kunden er garanteret en begrænset, opsigelig, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens til at bruge Systemet i overensstemmelse med abonnementsbetingelserne. Adgangen må alene anvendes til kundens egne interne forretningsformål mod betaling af et et tilbagevendende gebyr ("abonnementsgebyrer"). Betaling af abonnementsgebyret og overholdelse af abonnementsbetingelserne er en forudsætning for adgangen til at bruge Systemet.
§ 3.3. Aftalen giver kundens medarbejdere online adgang til anvendelse af Systemet med de muligheder Systemet giver jfr. beskrivelsen pkt 2.1.
§ 3.4 Kundens brugsret træder i kraft, når kunden skriftligt over for Webi.io har bekræftet, at kunden accepterer nærværende aftales bestemmelser.
§ 3.5. Kundens brugsret gælder Systemet eller dele af Systemet i den form, som Systemet til enhver tid udbydes i. Webi.io forbeholder sig ret til løbende at ændre opbygningen af og/eller funktionerne i Systemet i forbindelse med udviklingen og driften af Systemet, herunder men ikke begrænset til ændringer i programfladen og backend features i Systemet. Kunden har således alene ret til at anvende Systemet i overensstemmelse med denne aftale mellem Kunden og Webi.io. Ved aftalens ophør ophører Kundens brugsret straks.
§ 3.6. Ved indgåelse af aftalen, og gennem brugen af Systemet accepterer Kunden at overholde den til enhver tid gældende lovgivning. Kunden er forpligtet til at sikre sig og bære risikoen for, at opsamling, lagring af, videregivelse af og adgang til personlige data på slutbrugere ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.
§ 3.7. Kunden accepterer ikke at benytte Systemet, samt andre services fra Webi.io til ulovlige formål, samt ikke at forsøge at opnå adgang til områder af Systemet, som ikke er tiltænkt benyttet af Kunden.
§ 3.8. Kunden er ikke berettiget til indsigt i systemets kilde kode, og er således heller ikke berettiget til at kopiere, modificere, transmittere, dekompilere eller forsøge at fremtvinge eller opnå indsigt i kildekoden til Systemet uden særlig skriftlig tilladelse fra Webi.io.
§ 3.9. Kunden accepterer at Webi.io til enhver tid tracker og monitore alle brugers adfærd og forbrugsmønstre i Systemet med det formål at optimere Systemets features og grænseflade.
§ 3.10. Kunden accepterer at Webi.io er berettiget til at benytte kunden som reference.
§ 3.11. Såfremt en eller flere af bestemmelserne i abonnementsaftalen erklæres ugyldige eller ikke kan opretholdes, skal aftalen i sin helhed ikke anses som ugyldig eller opsagt i sin helhed. Parterne skal da snarest foretage sådanne ændringer i abonnementsaftalen som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige, således at parterne så vidt muligt stilles som det ville være tilfældet, hvis den pågældende bestanddel var gyldig eller kunne opretholdes.

§ 4. KUNDENS FORPLIGTELSER & RETTIGHEDER

§ 4.1. Abonnementet og brugsretten til Systemet må som udgangspunkt ikke anvendes af andre end Kundens egne interne medarbejdere, med mindre andet skriftligt er aftalt med Webi.io. Kunden må kun benytte systemet så længe abonnementet løber.
§ 4.2. Kodeord til Systemet er bundet op på hvert enkelt medarbejders egen Google konto, som hver medarbejder selv opretter via https://accounts.google.com/SignUp?hl=da. Det anbefales at alle medarbejder pålægges af Kunden til at benytte en Google account oprettet via et af Kundens eget specificeret “custom” domainer, således at samme domaine fremgår af alle medarbejderes email, hermed kan Webi.io lettere gennemskue om en bruger er berettiget adgang.
§ 4.3. Kunden har ansvaret for at kodeord ikke kommer uvedkommende til kendskab, således at uvedkommende kan fremtvinge sig adgang til platformen og den indeværende slutkundedata.

§ 5. MISLIGHOLDELSE

§ 5.1. Webi.io forbeholder sig ret til at lukke for adgangen helt eller delvist til systemet for alle eller enkelte brugere, hvis der er mistanke om misbrug i relation til denne aftales betingelser.
§ 5.2. Såfremt én af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, er den anden part berettiget til uden varsel at ophæve aftalen. Ophævelse er dog betinget af, at den part, der ønsker at hæve aftalen, fremsender skriftligt påkrav via e-mail til den anden part med angivelse af den væsentlige misligholdelse, og at misligholdelsen ikke er bragt til ophør senest 7 dage efter afsendelsen af påkravet. Sådanne påkrav til Webi.io skal sendes til hello(at)webi.io.

§ 6. VARIGHED OG OPSIGELSE AF ABONNEMENT

§ 6.1. Abonnementet løber indtil det opsiges skriftligt ved udløbet af en abonnementsperiode.
§ 6.2. Abonnementet har en opsigelsesperiode på indeværende løbende måned, plus 1 måned.
§ 6.3. Ved opsigelse af abonnementet bortfalder retten til adgang og brug af systemet ved aftalens udløb.
§ 6.5. I forbindelse med opsigelse, har Kunden mulighed for at få downloaded dennes slutkunde data fra Systemet. I nogle tilfælde vil sådanne data være lagret i et særligt format, hvorved de kun er tilgængelige og læsbare ved anvendelse af Systemet. Ved ophør af et abonnement vil Webi.io være kunden behjælpelig med at konvertere de lagrede data til et efter kundens ønske, læsbart format mod betaling af sædvanligt timepris.

§ 7. PRISER OG BETALING

§ 7.1. Prisen for online adgang til Systemet opgøres for to forskellige “kontotyper”. Valget af kontotype, afhænger af en Kundes behov og størrelse. Begge typer betales via et fast månedligt abonnement i USD, prisen herunder er angivet ekskl. moms og betales bagudrettet for den forgangne måned. Prisen varierer med antallet af “entities”, som er Webi.io’s betegnelse for én forretningsenhed.
§ 7.2. De gældende priser for adgang til systemet vil til enhver tid fremgå at Systemets website på proxs.io/price.

§ 8. TILKNYTTEDE YDELSER

§ 8.1. I tilknytning til systemet udbyder Webi.io en række særlige ydelser der alle er prissat til 120 USD/time hvis ikke andet er særligt aftalt. Ydelserne omfatter bl.a. support, analyser, instruktion, uddannelse, tag management, samt special tilpasning og udvikling af systemets eksisterende eller nye moduler m.m.
§ 8.2. Forud for udførelsen af Ydelsen, skal der foreligge en aftale, skriftligt ved e-mail og/eller brev mellem Parterne. Aftalen skal afgrænse opgave, omfang og forventet forbrugt time antal. Alle immaterielle rettigheder til resultatet af ydelsen, herunder udviklet software eller system moduler tilhører Webi.io, hvis ikke andet skriftligt er aftalt. Kunden opnår alene en brugsret til resultatet som en del af denne abonnementsaftale. Brugsretten ophører således ved ophør af denne abonnementsaftale.

§ 9. OVERDRAGELSE

§ 9.1 Webi.io er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser ifølge abonnementsaftalen til tredjemand.
§ 9.2 Kundens slutkunde data ses som er fortrolige data og skal behandles som sådan af Webi.io. Det forventes at Webi.io ved evt. inddragelse af tredjepart i udviklingen af løsningen, får tredjepartens skriftlige erklæring om, at denne har ansvar for at håndtere sådanne data fortroligt.
§ 9.3 Kunden er uberettiget til under enhver form at overdrage aftalen eller på anden vis sætte tredjemand i sit sted for rettighederne eller forpligtelserne i henhold til abonnementsaftalen uden forudgående accept fra Webi.io.

§ 10. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

§ 10.1. Rettighederne til systemet tilhører og vedbliver at tilhøre Webi.io. Herunder falder alle rettighederne til Systemet, alle koncepter, navne, varemærker, knowhow, mønstre, værker eller frembringelser af enhver art og enhver rettighed hertil, som Webi.io måtte have frembragt, udtænkt, omtalt eller skabt i forbindelse med optimering, udviklingen og driften af systemet, herunder især al systemets kildekode.
§ 10.2. Kunden køber via abonnementsaftalen alene brugsret til systemet i abonnementsperioden.
§ 10.3. Kunden ejer det slutkundedata som opsamles af og i systemet. Dvs al data som direkte omhandler slutkunderne eller anden data som knytter sig specifikt til Kundens forretninger. Denne data omfatter dog ikke systemdata, som er data der gør at systemet og dets API’er fungere herunder bla. data om Kundens medarbejdere (brugerne af systemet) m.m. Dette data overgår med det samme det opstår til Webi.io.
§ 10.4. Det er ikke tilladt for Kunden at udleje, udlåne eller distribuere Systemet eller informationer om Systemet til tredjeparter uden Webi.io’s forudgående skriftlige accept.

§ 11. TAVSHEDSPLIGT

§ 11.1 Webi.io har tavshedspligt med hensyn til alt hvad Webi.io erfarer om Kundens forhold og dennes slutkunder, med mindre der er tale om forhold, der efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab.

§ 12. FRITAGELSE FOR ANSVAR

§ 12.1. Webi.io står alene inde for, at systemet fungerer i overensstemmelse med beskrivelsen i pkt. 2.
§ 12.2. Brug af Systemet sker på eget ansvar og på egen risiko, og Webi.io fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse hermed. Endvidere understreges det at Systemet og den opsamlet data kan indeholde fejl, unøjagtigheder mv.
§ 12.3. Systemet kan endvidere blive udsat for nedbrud, således at Systemet i ubestemt tid vil kunne være utilgængelige.
§ 12.4. Webi.io fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab lidt af kunden i forbindelse med brug af Systemet, herunder tabte lønomkostninger til medarbejdere, tabt data, tabt indtægt, tabt forretningsindsigt, samt alle andre tænkeligt materielle, immaterielle, direkte eller indirekte tab. Webi.io's erstatningsansvar kan altså under ingen omstændigheder omfatte indirekte eller afledte tab af nogen art, herunder af driftstab, tabt avance, tabte besparelser, tab af data eller lignende.
§ 12.5. Webi.io kan ikke drages til ansvar for skader, som Systemet måtte påføre edb-udstyr eller andre data.
§ 12.6. Opmærksomheden henledes på at Webi.io ikke aldrig giver råd eller vejledning om hvilken data som lovligt kan opsamles, samt hvordan denne data efterfølgende lovligt kan bruges. Systemet muliggør opsamling og behandling af slutbruger data, samt andre kontekstuelle datatyper, som fx vejrdata mv. Det er alene kundens ansvar at al opsamlet og behandling af data lever op til gældende lovgivning, og sker på lovlig vis i overenstemmelse til GDPR og anden relevant lovgivning. Webi vil løbende komme med eksempler på hvad som er teknisk muligt ifht dataopsamling og behandling af data, uanset sådanne eksempler er det til enhver tid Kundens eget ansvar at Kundens egen data opsamling og behandlet via Systemet og rundt dette sker på lovlig vis, og Webi.io kan ikke drages til ansvar herfor.
§ 12.7. Systemet giver endvidere Kunden mulighed for at kunne dele data internt i systemet, men også via integration med tredjeparts systemer via Kundens egen opsætning af webhooks i systemet, eller via integrationer foretaget på Kundens opfordring. Webi.io kan ikke drages til ansvar for at den data som deles er korrekt, og heller ikke for at data’en kommer i uvedkommendes varetægt. Det er kunden eget ansvar at sikre at de tredjeparter hvortil der sendes data, at disse er forsvarlige og delingen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.
§ 12.8. Al data som stilles til rådighed via Systemet, afledte databaser eller indirekte via tredjeparts integrationer kan indeholde fejl, unøjagtigheder, manglende opdatering og lignende - det påhviler udelukkende kunden at sørge for at data er korrekt, og webi.io kan ikke drages til ansvar herfor.

§ 13. ÆNDRING AF ABONNEMENTSBETINGELSER OG PRISER

§ 13.1. Ændringer i priser kan ske med virkning fra den følgende abonnementsperiode og offentliggøres via systemets website.
§ 13.2. Ændringer i vilkår og betingelser kan ske med virkning fra den følgende abonnementsperiode og offentliggøres via systemets website.

§ 14. TVISTER

§ 14.1. Parterne er forpligtet til at søge at løse enhver tvist i mindelighed.
§ 14.2. Såfremt dette ikke er muligt afgøres tvist efter dansk ret ved de almindelige domstole.